Dzień Rywalizacji

REGULAMIN “DNIA RYWALIZACJI”

PRZEPISY OGÓLNE

Dzień rywalizacji odbędzie się 13.05.2016 roku.

Rozgrywka organizowana jest przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów w ramach Juwenaliów Tarnowskich 2016.

Rozgrywka odbędzie się na terenie Miasta Tarnów, na określonym przez Organizatora obszarze.

Rozgrywka jest otwarta dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Uczestnicy rozgrywki biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Koszty uczestnictwa w Grze pokrywane są przez Uczestników.

Rozgrywka odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

II. 1. Cel rozgrywki

Celem rozgrywki jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty zdobywa się poprzez zdobywanie punktów pośrednich. Każdy punkt pośredni ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów. Przez zdobycie punktu pośredniego rozumiane jest wykonanie zadania wyznaczonego przez Organizatora.

II. 2. Drużyny

1. W rozgrywce mogą wystartować drużyny liczące 4 osoby.

Zgłoszenia drużyn dokonywane są osobiście w biurze RUSS budynek A sala 023 od dnia 27.04.2016 roku.

Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 06.05.2013 roku. Zgłaszając drużynę należy podać jej liczebność, nazwę drużyny, skład osobowy (imię i nazwisko każdego z członków drużyny) oraz opłatę 10zł/osobę.

Możliwy jest zapis indywidualnych osób które zostaną przydzielone do niepełnych grup.

Maksymalna liczba osób mogących wziąć udział w Grze to 20. W razie przekroczenia tej liczby, o udziale w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.

II. 3. Przebieg rozgrywki.

Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem rozgrywki.

W momencie startu każda z drużyn otrzymuje Kartę Startową . Na Kartę Startową należy wpisać w kolejności zdobywania zdobyte punkty oraz czas wykonania danej konkurencji.

o 9:00 Rozgrywki w Domu Studenta przy ul. Słowackiego 7 (m.in. “Studencki Ping Pong”, Darty, Gry karciane i inne

o 10:30 Sztafeta Studencka na kampusie PWSZ ( m.in. ścianka wspinaczkowa, robot informatyczny, “zakręcony rower”, bieg po kampusie

o 12:00 Zawody Strzeleckie – TKS LOK przy ul. Krzyska 17

o 14:00 Bowling – Błękitna Aleja przy ul. Piłsudskiego 30

Po weryfikacji Kart startowych ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji końcowej decyduje liczba zdobytych punktów.

W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów o kolejności końcowej decyduję czas wykonania wybranych przez organizatora konkurencji.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu startu rozgrywki.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.

3. Organizatorzy mają prawo uczestniczyć we wszystkich konkurencjach na takich samych zasadach jak inni uczestnicy.